Szaip Regulamin

1. Regulamin

Wchodząc na stronę https://www.shaip.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Użyj Licencja

 • Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Shaip wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:
  • modyfikować lub kopiować materiałów;
  • używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  • podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie Shaip;
  • usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  • przenieść materiały na inną osobę lub "zwierciadło" materiałów na dowolnym innym serwerze.
 • Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Shaip w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zrzeczenie się

 • Materiały na stronie Shaip są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. Shaip nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 • Co więcej, Shaip nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Shaip ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Shaip, nawet jeśli Shaip lub upoważniony przedstawiciel Shaip został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Shaip mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Shaip nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Shaip może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak Shaip nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Shaip nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Shaip witryny. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Shaip może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

8. Prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kentucky, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.